سه‌شنبه/ 4 آبان / 1400

تازه های مالیاتی – بخشنامه مالیاتی 210/99/55 مورخ  1399/07/09

دسته: مواد 119، 120، 123، تبصره (1) ماده 143 و ماده 143 مکرر

موضوع: ابلاغ نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره 201-12 مورخ 1398/07/06 در خصوص مالیات صلح بلاعوض سهام و سهم الشرکه

به پیوست نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره 201-12 مورخ 1399/07/06 در خصوص مالیات صلح بلاعوض سهام و سهم الشرکه (هبه)، که در اجرای قسمت اخیر بند 3 ماده 255 قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب 1394/04/31 به تنفیذ رئیس کل محترم سازمان رسیده است، برای اجرا ابلاغ می شود.

محمود علیزاده

معاون حقوقی و فنی مالیاتی

 

تاریخ اجرا: مطابق بخشنامه – مدت اجرا: مطابق بخشنامه
بخشنامه مالیاتی و دستورالعمل‌های منسوخ (شماره و تاریخ): ندارد

مجله اینترنتی تحلیلک

اسکرول به بالا