عناوین : روانشناسی عمومی

روانشناسی روانشناسی عمومی

روان شناسی بالینی

فاطمه مجیدی
روانشناسی بالینی بزرگترین شاخه رشته روان شناسی است. روانشناسی بالینی به تحقیق درباره ناسازگاری و ناتوانی ذهنی، تدریس در این رابطه و ارایه سایر خدمات برای فهمیدن، پیش بینی و کم کردن ناسازگاری و ناتوانی...
روانشناسی روانشناسی عمومی

شاخه های روانشناسی (انواع روانشناس) قسمت دوم

فاطمه مجیدی
روانشناسی مشاوره ای: فعالیت روانشناسان مشاوره ای مشابه روانشناسان بالینی است، با این تفاوت که آن ها هنگام حل مشکلات افراد روان درمانی انجام نمی دهند. روانشناسی تحصیلی: روانشناسان تحصیلی مشکلات آموزشی، هیجانی، عاطفی و...
روانشناسی روانشناسی عمومی

شاخه های روانشناسی (انواع روانشناس) قسمت اول

فاطمه مجیدی
وسعت و عمق روانشناسی به قدری زیاد است که پرداختن به آن بسیار دشوار است. از همین رو روانشناسی به شاخه هایی مهم و متمایز تقسیم شده که هدف تمام آن ها مطالعه ذهن و...
روانشناسی روانشناسی عمومی معرفی کتاب

معرفی کتاب «روانشناسی رشد» نوشته لورا برک

فاطمه مجیدی
لورا برک در این کتاب به بررسی تحول انسان از لقاح تا مرگ پرداخته است. به علاوه، این کتاب بر دیدگاه عمر درمورد رشد و کمک های تعاملی زیست شناسی و محیط به انسان در...
روانشناسی روانشناسی عمومی

دیدگاه های موجود در روانشناسی معاصر

فاطمه مجیدی
رویکردهای مختلفی در مطالعه روانشناسی وجود دارد. پنج دیدگاه اصلی روانشناسی معاصرعبارتند از زیست شناسانه، رفتاری، شناختی، روانکاوانه، و ذهن گرایانه....
روانشناسی روانشناسی عمومی

علم روانشناسی (تعریف، تاریخچه، اهداف)

فاطمه مجیدی
روانشناسی علم مطالعه رفتار و فرایندهای ذهنی است. ریشه های روانشناسی را می توان در سده های چهارم و پنجم میلاد در آثار فیلسوفان یونان باستان پیدا کرد، اما به طور علمی روانشناسی در سال...