حکمت و فلسفه عارفانه

شرح مراتب طهارت استاد صمدی آملی؛ مجلس دهم (قسمت اول)

شرح مراتب طهارت - علامه حسن زاده آملی

در ادامه سلسله مباحث شرح مراتب طهارت استاد صمدی آملی از رساله “وحدت از دیدگاه عارف و حکیم” علامه حسن زاده آملی به طرح قسمت دیگری از مجلس نهم در خصوص تطهیر قوه خیال یکی از اولیاء الهی می پردازیم.

 

استاد صمدی آملی (مجلس دهم شرح مراتب طهارت)

«بسم الله الرحمن الرحيم»

سخني با حاضران

اولين و آخرين عرض ما به شما عزيزان اين است که به خودتان بپردازيد. ببينيد که هستيد و در کجا قرار داريد؟! نظام عالم نيز اولين و آخرين حرفش با ما اين است که خود را دريابيم و ببينيم چه کاره ايم و بايد به کجا برويم؟! تمام مقصود آفرينش نيز انسان است تا او بيايد و خود را بشناسد. فرزند جناب مير سيد شريف در هنگام مرگ پدر از او خواست تا موعظه ای کند. او نيز فرمود: «فرزندم خودت را باش»، بايد به جان خودت برسی. آنچه را که  از ما می خواهند همين است که ببينيم چه هستيم و چه می کنيم؟! آيا در طول شبانه روز اندوخته ای برای خود داريم يا نه؟! حسابی برای اعمالمان داريم يا نه؟! همانطور که دارائی مان را و مال بيرون از جانمان را شمارش می کنيم و به حساب می کشيم آيا جان خود را نيز حسابرسی می کنيم؟!

م10 ق1 300x169 - شرح مراتب طهارت استاد صمدی آملی؛ مجلس دهم (قسمت اول)

بیشتر بخوانید: شرح مراتب طهارت استاد صمدی آملی / مجلس نهم، قسمت هشتم

به تعبير شريف حضرت آقا در رسالة شريف الهي نامه«الهي تا کعبه وصلت فرسنگهاست و در راه خرسنگها، و اين لنگ به مراتب کمتر از خرچنگ است. خرچنگ را گفتند: به کجا مي روي؟ گفت: به چين و ماچين. گفتند: با اين راه روش تو؟»

بخوانید!  حضور و مراقبت استاد صمدی آملی / مجلس چهارم (امتحان و تقویت قابلیت)/1

می خواهی با اين بيچارگی ات ملکوت عالم را طی کنی؟! تويی که شبانه روز هيچ تکان نمی خوری می خواهی اهل باطن عالم شوی و سفرها کنی و آسمانها را طی کنی؟! اگر انسان حقيقتاً به خود بنگرد، می بيند که چقدر بيچاره است. تمام دانشمندان مادی و طبيعی درصدد فهم ظاهر عالمند و هر روز که به مکشوفاتشان افزوده می شود درمی يابند که در مقابل يک علمِ بی نهايت نظام عالم جاهلی بيش نيستند. مکشوفاتشان در مقابل مجهولات عالم به منزله نقطه ای است در مقابل بی نهايت. به تعبير استاد عزيز روحي فداه اين عمر نازنينمان را همينطور بسته بسته هدر می دهيم و چيزی گيرمان نمی آيد.

ادامه دارد…

کتاب شرح مراتب طهارت از رساله “وحدت از دیدگاه عارف و حکیم” علامه حسن زاده آملی می باشد که توسط استاد صمدی آملی شرح داده شده است.

مجله اینترنتی تحلیلک

نوشته های مرتبط

شرح مراتب طهارت استاد صمدی آملی ؛ مجلس هشتم (قسمت چهارم)

سوخته

چه خواهی که نداری و برای تو نیست؟!

سوخته

شرح مراتب طهارت استاد صمدی آملی ؛ مجلس هفتم (قسمت اول)

سوخته

دیدگاه خود را ثبت کنید