قانون مالیات های مستقیم مالیات

قانون مالیات های مستقیم – ماده ۱۹

قانون مالیات های مستقیم

قانون مالیات های مستقیم – ماده ۱۹ : حذف شد.(۱)

 

توضیحات:

۱- به موجب بند ۲ ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات­های مستقیم، مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱، ماده ( ۱۹) حذف شد.
ماده ۱۹ – اموال مشمول مالیات بر ارث عبارت است از کلیه ماترک متوفی واقع در ایران یا خارج از ایران اعم از منقول و غیر منقول و مطالبات قابل‌ وصول و حقوق مالی پس از کسر هزینه کفن و دفن در حدود عرف و عادت و واجبات مالی و عبادی در حدود قواعد شرعی و دیون محقق متوفی.
تبصره – بدهی که متوفی به وراث خود دارد در صورتی که مستند به مدارک قانونی بوده و اصالت آن مورد تأیید هیأت حل اختلاف مالیاتی قرار‌گیرد قابل کسر از ماترک خواهد بود. در مورد مهریه و نفقه ایام عده تأیید هیأت مذکور لازم نیست و در مورد وراث طبقه دوم و سوم کسر دیون منوط به‌آن است که متوفی تا تاریخ فوت خود دارای وراث از طبقه ما قبل حسب مورد بوده باشد.”

 

مجله اقتصادی تحلیلک (قوانین مالیاتی)

نوشته های مرتبط

قانون کمک به ساماندهی پسماندهای عادی با مشارکت بخش غیر دولتی

محمد مهدیان

قانون مالیات های مستقیم – ماده ۱۶۶

محمد مهدیان

بخشنامه نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی صورتجلسه ۲۰۱-۴۱

محمد مهدیان

دیدگاه خود را ثبت کنید