قانون مالیات های مستقیم مالیات

قانون مالیات های مستقیم – ماده ۵۰

قانون مالیات های مستقیم

قانون مالیات های مستقیم – ماده ۵۰: وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است سفته و برات و بارنامه و اوراق دیگر مشمول حق تمبر را چاپ و در دسترس متقاضیان بگذارد. وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌تواند در مواردی که مقتضی بداند به جای الصاق و ابطال تمبر به دریافت ‌حق تمبر در قبال صدور قبض مالیات اکتفا نماید.

مجله اقتصادی تحلیلک (قوانین مالیاتی)

نوشته های مرتبط

قانون مالیات های مستقیم – ماده ۱۶۴

محمد مهدیان

سنیم (اریس – eris) و e-tax ، واژگان معروف طرح جامع مالیاتی

محمد مهدیان

قانون مالیات های مستقیم – ماده ۲۶۸

محمد مهدیان

دیدگاه خود را ثبت کنید