مجله اینترنتی تحلیلک

شنبه/ 2 تیر / 1403
Search
Close this search box.
100 فیلم برتر IMDb

۱۰۰ فیلم برتر IMDb

همراهان عزیز مجله اینترنتی تحلیلک در این مطلب آخرین لیست از 100 فیلم برتر IMDb را برای شما آورده ایم. امیدواریم که با دیدن این فیلم ها و انیمیشن های زیبای لحظات خوبی را سپری کنید.

۱۰۰ فیلم برتر IMDb

همراهان عزیز مجله اینترنتی تحلیلک در این مطلب آخرین لیست از ۱۰۰ فیلم برتر IMDb را برای شما آورده ایم. امیدواریم که با دیدن این فیلم ها و انیمیشن های زیبا لحظات خوبی را سپری کنید.

100 فیلم برتر IMDb
۱۰۰ فیلم برتر IMDb

۱۰۰ فیلم برتر IMDb

The Shawshank Redemption

۱۰۰ فیلم برتر IMDb

۱. The Shawshank Redemption (1994)

فیلم رستگاری در شاوشنک The Shawshank Redemption با امتیاز  ۹.۲ در جایگاه نخست قرار دارد.

بیشتر بخوانید: معرفی فیلم رستگاری در شاوشنک ۱۹۹۴ ( The Shawshank Redemption )

The Godfather (1972

۲. The Godfather (1972)

فیلم ماندگار پدرخوانده The Godfather با امتیاز ۹.۲ در جایگاه دوم این لیست قرار دارد.

بیشتر بخوانید: معرفی فیلم پدرخوانده ۱۹۷۲ ( The Godfather )

The Dark Knight (2008

۳. The Dark Knight (2008)

فیلم شوالیه تاریکی The Dark Knight با امتیاز ۹.۰ در جایگاه سوم قرار دارد.

بیشتر بخوانید: معرفی فیلم شوالیه تاریکی ۲۰۰۸ ( The Dark Knight )

۱۰۰ فیلم برتر IMDb

The Godfather: Part II
۱۰۰ فیلم برتر IMDb

۴. The Godfather: Part II (1974)

قسمت دوم فیلم پدرخوانده The Godfather: Part II با امتیاز ۹.۰ در جایگاه چهارم این لیست قرار دارد.

بیشتر بخوانید: معرفی فیلم پدرخوانده قسمت دوم ۱۹۷۴ ( the godfather part ii )

12 Angry Men

۵. ۱۲Angry Men (1957)

فیلم دوازده مرد خشمگین ۱۲Angry Men با امتیاز ۹.۰ در جایگاه پنجم قرار دارد.

بیشتر بخوانید: معرفی فیلم ۱۲ مرد خشمگین ۱۹۵۷ ( ۱۲ Angry Men )

۱۰۰ فیلم برتر IMDb

Schindler's List
۱۰۰ فیلم برتر IMDb

۶. Schindler’s List (1993)

فیلم درخشان فهرست شیندلر Schindler’s List با امتیاز ۸.۹ در جایگاه ششم این لیست قرار دارد.

بیشتر بخوانید: معرفی فیلم فهرست شیندلر ۱۹۹۳ ( Schindler’s List )

The Lord of the Rings: The Return of the King

۷. The Lord of the Rings: The Return of the King (2003)

فیلم ارباب حلقه ها: بازگشت پادشاه The Lord of the Rings: The Return of the King با امتیاز ۸.۹ در جایگاه هفتم قرار دارد.

بیشتر بخوانید: معرفی فیلم ارباب حلقه ها: بازگشت پادشاه ۲۰۰۳ ( the lord of the rings: the return of the king )

Pulp Fiction
۱۰۰ فیلم برتر IMDb

۸. Pulp Fiction (1994)

فیلم بی نظیر و ماندگار داستان عامه پسند Pulp Fiction با امتیاز ۸.۹ در جایگاه هشتم این لیست قرار دارد.

بیشتر بخوانید: معرفی فیلم داستان عامه پسند ۱۹۹۴ ( pulp fiction )

۱۰۰ فیلم برتر IMDb

The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring

۹. The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)

فیلم ارباب حلقه ها: یاران حلقه The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring با امتیاز ۸.۸ در جایگاه نهم قرار دارد.

بیشتر بخوانید: معرفی فیلم ارباب حلقه ها: یاران حلقه ۲۰۰۱ ( the lord of the rings: the fellowship of the ring )

The Good, the Bad and the Ugly

۱۰. The Good, the Bad and the Ugly (1966)

فیلم خوب، بد و زشت The Good, the Bad and the Ugly با امتیاز ۸.۸ در جایگاه دهم قرار دارد.

۱۰۰ فیلم برتر IMDb

Forrest Gump
۱۰۰ فیلم برتر IMDb

۱۱. Forrest Gump (1994)

فیلم ماندگار فارست گامپ Forrest Gump با امتیاز ۸.۸ در جایگاه یازدهم این لیست قرار دارد.

بیشتر بخوانید: معرفی فیلم فارست گامپ ۱۹۹۴ ( Forrest Gump )

Fight Club

۱۲. Fight Club (1999)

فیلم باشگاه مشت زنی Fight Club با امتیاز ۸.۸ در جایگاه دوازدهم قرار دارد.

بیشتر بخوانید: معرفی فیلم باشگاه مبارزه ۱۹۹۹ ( Fight Club )

۱۰۰ فیلم برتر IMDb

Inception
۱۰۰ فیلم برتر IMDb

۱۳. Inception (2010)

فیلم تلقین یا اینسپشن Inception با امتیاز ۸.۷ در جایگاه سیزدهم این لیست قرار دارد.

بیشتر بخوانید:

معرفی فیلم تلقین ۲۰۱۰ ( Inception )

بررسی و آنالیز رنگ فیلم اینسپشن (inception)

The Lord of the Rings: The Two Towers

۱۴. The Lord of the Rings: The Two Towers (2002)

فیلم ارباب حلقه ها: دو برج The Lord of the Rings: The Two Towers با امتیاز ۸.۷ در جایگاه چهاردهم این لیست قرار دارد.

بیشتر بخوانید: معرفی فیلم ارباب حلقه ها: دو برج ۲۰۰۲ ( the lord of the rings: the two towers )

Star Wars: Episode V - The Empire Strikes Back (1980

۱۵. Star Wars: Episode V – The Empire Strikes Back (1980)

فیلم جنگ ستارگان – امپراتوری ضربه می زند Star Wars: Episode V – The Empire Strikes Back با امتیاز ۸.۷ در رتبه ۱۵ این لیست قرار دارد.

۱۰۰ فیلم برتر IMDb

The Matrix (1999
۱۰۰ فیلم برتر IMDb

۱۶. The Matrix (1999)

فیلم ماتریکس The Matrix با امتیاز ۸.۷ در رتبه شانزدهم این لیست قرار دارد.

بیشتر بخوانید: معرفی فیلم ماتریکس ۱۹۹۹ ( the matrix )

Goodfellas

۱۷. Goodfellas (1990)

فیلم رفقای خوب Goodfellas با امتیاز ۸.۷ در رتبه هفدهم این لیست قرار دارد.

One Flew Over the Cuckoo's Nest

۱۸. One Flew Over the Cuckoo’s Nest (1975)

فیلم دیوانه از قفس پرید One Flew Over the Cuckoo’s Nest با امتیاز ۸.۶ در رتبه هجدهم این لیست قرار دارد.

بیشتر بخوانید: معرفی فیلم دیوانه از قفس پرید ۱۹۷۵ ( One Flew Over the Cuckoo’s Nest )

۱۰۰ فیلم برتر IMDb

Se7en
۱۰۰ فیلم برتر IMDb

۱۹. Se7en (1995)

فیلم هفت Se7en با امتیاز ۸.۶ در رتبه نوزدهم این لیست قرار دارد.

بیشتر بخوانید: معرفی فیلم هفت ۱۹۹۵ ( seven )

Seven Samurai

۲۰. Seven Samurai (1954)

فیلم هفت سامورایی Seven Samurai با امتیاز ۸.۶ در رتبه بیستم این لیست قرار دارد.

بیشتر بخوانید: معرفی فیلم هفت سامورایی ۱۹۵۴ ( Seven Samurai )

۱۰۰ فیلم برتر IMDb

It's a Wonderful Life

۲۱. It’s a Wonderful Life (1946)

فیلم ماندگار چه زندگی شگفت انگیزی It’s a Wonderful Life با امتیاز ۸.۶ در رتبه بیست و یکم این لیست قرار دارد.

بیشتر بخوانید: فیلم چه زندگی شگفت انگیزی ۱۹۴۶ (it’s wonderful life)

The Silence of the Lambs
۱۰۰ فیلم برتر IMDb

۲۲. The Silence of the Lambs (1991)

فیلم سکوت بره ها The Silence of the Lambs نیز با امتیاز ۸.۶ در جایگاه بیست و دوم این لیست قرار دارد.

بیشتر بخوانید: معرفی فیلم سکوت بره ها ۱۹۹۱ ( The Silence of the Lambs )

Saving Private Ryan

۲۳. Saving Private Ryan (1998)

فیلم نجات سرباز رایان Saving Private Ryan با امتیاز ۸.۶ در رتبه بیست و سوم قرار دارد.

بیشتر بخوانید: معرفی فیلم نجات سرباز رایان ۱۹۹۸ ( Saving Private Ryan )

۱۰۰ فیلم برتر IMDb

City of God
۱۰۰ فیلم برتر IMDb

۲۴. City of God (2002)

فیلم شهر خدا City of God با امتیاز ۸.۶ در رتبه بیست و چهارم قرار دارد.

بیشتر بخوانید: معرفی فیلم شهر خدا ۲۰۰۲ ( City of God )

Life Is Beautiful

۲۵. Life Is Beautiful (1997)

فیلم ماندگار و بی نظیر زندگی زیباست Life Is Beautiful نیز با امتیاز ۸.۶ در جایگاه بیست و پنجم این لیست قرار دارد.

بیشتر بخوانید: معرفی فیلم زندگی زیباست ۱۹۹۷ ( life is beautiful )

۱۰۰ فیلم برتر IMDb

The Green Mile
۱۰۰ فیلم برتر IMDb

۲۶. The Green Mile (1999)

فیلم خاطره انگیز مسیر سبز The Green Mile نیز با امتیاز ۸.۶ در جایگاه بیست و ششم قرار دارد.

بیشتر بخوانید: معرفی فیلم مسیر سبز ۱۹۹۹ ( The Green Mile )

Star Wars (1977

۲۷. Star Wars (1977)

فیلم جنگ ستارگان: امیدی تازه Star Wars که مربوط به سال ۱۹۷۷ است، با امتیاز ۸.۶ در جایگاه بیست و هفتم قرار دارد.

Interstellar
۱۰۰ فیلم برتر IMDb

۲۸. Interstellar (2014)

فیلم ماندگار و بی نظیر در میان ستارگان Interstellar نیز با امتیاز ۸.۶ در جایگاه بیست و هشتم این لیست قرار دارد.

بیشتر بخوانید: معرفی فیلم در میان ستارگان ۲۰۱۴ ( Interstellar )

۱۰۰ فیلم برتر IMDb

Terminator 2: Judgment Day (1991)

۲۹. Terminator 2: Judgment Day (1991)

فیلم نابودگر ۲ : روز داوری Terminator 2: Judgment Day نیز با امتیاز ۸.۵ در جایگاه بیست و نهم قرار دارد.

Back to the Future

۳۰. Back to the Future (1985)

فیلم بازگشت به آینده Back to the Future با امتیاز ۸.۵ در جایگاه سی ام این لیست قرار دارد.

۱۰۰ فیلم برتر IMDb

Spirited Away
۱۰۰ فیلم برتر IMDb

۳۱. Spirited Away (2001)

انیمه شهر اشباح Spirited Away نیز با امتیاز ۸.۵ در جایگاه سی و یکم این لیست قرار دارد.

بیشتر بخوانید: معرفی انیمه شهر اشباح (Spirited Away)

Psycho

۳۲. Psycho (1960)

فیلم روانی Psycho اثر آلفرد هیچکاک نیز با کسب امتیاز ۸.۵ در جایگاه سی و دوم قرار دارد.

The Pianist

۳۳. The Pianist (2002)

فیلم درخشان پیانیست The Pianist با امتیاز ۸.۵ در جایگاه سی و سوم این لیست قرار دارد.

۱۰۰ فیلم برتر IMDb

Léon: The Professional
۱۰۰ فیلم برتر IMDb

۳۴. Léon: The Professional (1994)

فیلم درخشان لئون حرفه ای Léon: The Professional با امتیاز ۸.۵ در جایگاه سی و چهارم قرار دارد.

Parasite

۳۵. Parasite (2019)

فیلم انگل Parasite با امتیاز ۸.۵ در جایگاه سی و پنجم این لیست قرار دارد.

بیشتر بخوانید: معرفی فیلم انگل ۲۰۱۹ ( Parasite )

۱۰۰ فیلم برتر IMDb

The Lion King (1994

۳۶. The Lion King (1994)

انیمیشن شیر شاه The Lion King که محصول سال ۱۹۹۴ است، نیز با امتیاز ۸.۵ در جایگاه سی و ششم قرار دارد.

۱۰۰ فیلم برتر IMDb

Gladiator
۱۰۰ فیلم برتر IMDb

۳۷. Gladiator (2000)

فیلم گلادیاتور Gladiator با امتیاز ۸.۵ در جایگاه سی و هفتم این لیست قرار دارد.

بیشتر بخوانید: معرفی فیلم گلادیاتور ۲۰۰۰ ( Gladiator )

American History X (1998

۳۸. American History X (1998)

فیلم تاریخ مجهول آمریکا American History X نیز با امتیاز ۸.۵ در جایگاه سی و هشتم قرار دارد.

۱۰۰ فیلم برتر IMDb

The Usual Suspects (1995

۳۹. The Usual Suspects (1995)

فیلم مظنونین همیشگی The Usual Suspects نیز با امتیاز ۸.۵ در جایگاه سی و نهم قرار دارد.

The Departed
۱۰۰ فیلم برتر IMDb

۴۰. The Departed (2006)

فیلم مردگان (رفتگان) The Departed نیز با کسب امتیاز ۸.۵ در جایگاه چهلم این لیست قرار دارد.

بیشتر بخوانید: معرفی فیلم مردگان ۲۰۰۶ ( The Departed )

۱۰۰ فیلم برتر IMDb

The Prestige

۴۱. The Prestige (2006)

فیلم پرستیژ یا حیثیت The Prestige نیز با امتیاز ۸.۵ در جایگاه چهل و یکم این لیست قرار دارد.

بیشتر بخوانید: معرفی فیلم پرستیژ ۲۰۰۶ ( The Prestige )

Casablanca
۱۰۰ فیلم برتر IMDb

۴۲. Casablanca (1942)

فیلم کازابلانکا Casablanca با امتیاز ۸.۵ در جایگاه چهل و دوم قرار دارد.

۱۰۰ فیلم برتر IMDb

Whiplash

۴۳. Whiplash (2014)

فیلم ویپلش یا شلاق Whiplash با امتیاز ۸.۵ در جایگاه چهل و سوم این لیست قرار دارد.

بیشتر بخوانید: معرفی فیلم ویپلش ۲۰۱۴ ( whiplash )

۱۰۰ فیلم برتر IMDb

The Intouchables

۴۴. The Intouchables (2011)

فیلم طرد شدگان The Intouchables با امتیاز ۸.۵ در جایگاه چهل و چهارم قرار دارد.

بیشتر بخوانید: معرفی فیلم طردشدگان ۲۰۱۱ ( The Intouchables )

Modern Times (1936
۱۰۰ فیلم برتر IMDb

۴۵. Modern Times (1936)

فیلم عصر جدید Modern Times چارلی چاپلین نیز با امتیاز ۸.۵ در جایگاه چهل و پنجم این لیست قرار دارد.

۱۰۰ فیلم برتر IMDb

Once Upon a Time in the West

۴۶. Once Upon a Time in the West (1968)

فیلم روزی روزگاری در غرب Once Upon a Time in the West با امتیاز ۸.۵ در جایگاه چهل و ششم قرار دارد.

Hara-Kiri 1962

۴۷. Hara-Kiri (1962)

فیلم هاراکیری Hara-Kiri با امتیاز ۸.۵ در جایگاه چهل و هفتم قرار دارد.

Grave of the Fireflies (1988
۱۰۰ فیلم برتر IMDb

۴۸. Grave of the Fireflies (1988)

انیمیشن گورستان کرم های شب تاب Grave of the Fireflies با امتیاز ۸.۵ در جایگاه چهل و هشتم قرار دارد.

۱۰۰ فیلم برتر IMDb

Alien (1979

۴۹. Alien (1979)

فیلم بیگانه Alien محصول سال ۱۹۷۹ با امتیاز ۸.۴ در جایگاه چهل و نهم این لیست قرار دارد.

Rear Window

۵۰. Rear Window (1954)

فیلم پنجره عقبی (پشتی) Rear Window آلفرد هیچکاک با امتیاز ۸.۴ در جایگاه پنجاهم این لیست قرار دارد.

۱۰۰ فیلم برتر IMDb

City Lights (1931
۱۰۰ فیلم برتر IMDb

۵۱. City Lights (1931)

فیلم روشنایی های شهر City Lights با امتیاز ۸.۴ در رتبه پنجاه و یکم این لیست قرار دارد.

Memento

۵۲. Memento (2000)

فیلم یادگاری Memento نیز با امتیاز ۸.۴ در رتبه پنجاه و دوم قرار دارد.

بیشتر بخوانید: معرفی فیلم یادگاری ۲۰۰۰ ( memento )

Cinema Paradiso

۵۳. Cinema Paradiso (1988)

فیلم ماندگار سینما پارادیزو Cinema Paradiso با امتیاز ۸.۴ در جایگاه پنجاه و سوم این لیست قرار دارد.

بیشتر بخوانید: معرفی فیلم سینما پارادیزو ۱۹۸۸ ( Cinema Paradiso )

۱۰۰ فیلم برتر IMDb

Apocalypse Now (1979

۵۴. Apocalypse Now (1979)

فیلم اینک آخرالزمان Apocalypse Now با امتیاز ۸.۴ در جایگاه پنجاه و چهارم قرار دارد.

۱۰۰ فیلم برتر IMDb

Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark (1981

۵۵. Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark (1981)

فیلم ایندیانا جونز: مهاجمان صندوق گمشده Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark با امتیاز ۸.۴ در جایگاه پنجاه و پنجم قرار دارد.

۱۰۰ فیلم برتر IMDb

Django Unchained

۵۶. Django Unchained (2012)

فیلم جانگوی زنجیر گسسته Django Unchained نیز با امتیاز ۸.۴ در رتبه پنجاه و ششم قرار دارد.

بیشتر بخوانید: معرفی فیلم جانگوی زنجیر گسسته ۲۰۱۲ ( Django Unchained )

WALL·E (2008)
۱۰۰ فیلم برتر IMDb

۵۷. WALL·E (2008)

انیمیشن وال ای WALL·E با امتیاز ۸.۴ در جایگاه پنجاه و هفتم قرار دارد.

The Lives of Others

۵۸. The Lives of Others (2006)

فیلم زندگی دیگران The Lives of Others با امتیاز ۸.۴ در رتبه پنجاه و هشتم قرار دارد.

۱۰۰ فیلم برتر IMDb

Sunset Blvd. (1950

۵۹. Sunset Blvd. (1950)

فیلم سانست بلوار Sunset Blvd با امتیاز ۸.۴ در جایگاه پنجاه و نهم قرار دارد.

The Shining (1980

۶۰. The Shining (1980)

فیلم به یاد ماندنی درخشش The Shining با امتیاز ۸.۴ در جایگاه شصتم این لیست قرار دارد.

بیشتر بخوانید:

معرفی فیلم درخشش ۱۹۸۰ ( The Shining )

تجزیه و تحلیل رنگ فیلم درخشش (The Shining)

۱۰۰ فیلم برتر IMDb

Paths of Glory
۱۰۰ فیلم برتر IMDb

۶۱. Paths of Glory (1957)

فیلم راه های افتخار Paths of Glory با امتیاز ۸.۴ در جایگاه شصت و یکم قرار دارد.

The Great Dictator (1940

۶۲. The Great Dictator (1940)

فیلم دیکتاتور بزرگ The Great Dictator با امتیاز ۸.۴ در رتبه شصت و دوم قرار دارد.

Avengers: Infinity War

۶۳. Avengers: Infinity War (2018)

فیلم انتقام جویان: جنگ ابدیت Avengers: Infinity War با امتیاز ۸.۴ در جایگاه شصت و سوم قرار دارد.

۱۰۰ فیلم برتر IMDb

Witness for the Prosecution (1957

۶۴. Witness for the Prosecution (1957)

فیلم شاهدی برای محاکمه Witness for the Prosecution با امتیاز ۸.۴ در جایگاه شصت و چهارم این لیست قرار دارد.

Aliens (1986

۶۵. Aliens (1986)

فیلم بیگانه ها Aliens با امتیاز ۸.۴ در جایگاه شصت و پنجم قرار دارد.

۱۰۰ فیلم برتر IMDb

American Beauty (1999

۶۶. American Beauty (1999)

فیلم زیبایی آمریکایی American Beauty با امتیاز ۸.۳ در جایگاه شصت و ششم قرار دارد.

The Dark Knight Rises

۶۷. The Dark Knight Rises (2012)

فیلم شوالیه تاریکی بر می خیزد The Dark Knight Rises با امتیاز ۸.۳ در رتبه شصت و هفتم قرار دارد.

بیشتر بخوانید: معرفی فیلم شوالیه تاریکی بر می خیزد ۲۰۱۲ ( The Dark Knight Risest )

Dr. Strangelove
۱۰۰ فیلم برتر IMDb

۶۸. Dr. Strangelove or: How I Learned to Stop Worrying and Love the Bomb (1964)

فیلم دکتر استرنجلاو یا چگونه یاد گرفتم از نگرانی دست بردارم و به بمب عشق بورزم Dr. Strangelove or: How I Learned to Stop Worrying and Love the Bomb با امتیاز ۸.۳ در جایگاه شصت و هشتم قرار دارد.

۱۰۰ فیلم برتر IMDb

Spider-Man: Into the Spider-Verse (2018

۶۹. Spider-Man: Into the Spider-Verse (2018)

انیمیشن مرد عنکبوتی: سفر به دنیای عنکبوتی Spider-Man: Into the Spider-Verse با امتیاز ۸.۳ در جایگاه شصت و نهم قرار دارد.

بیشتر بخوانید: معرفی و بررسی انیمیشن سفر به دنیای عنکبوتی (Spiderman into the spidervere)

Joker (2019

۷۰. Joker (2019)

فیلم جوکر Joker با امتیاز ۸.۳ در جایگاه هفتادم این لیست قرار دارد.

بیشتر بخوانید: معرفی فیلم جوکر ۲۰۱۹ ( Joker )

۱۰۰ فیلم برتر IMDb

Oldboy

۷۱. Oldboy (2003)

فیلم پیر پسر (یا رفیق یا همکلاسی قدیمی) Oldboy با امتیاز ۸.۳ در جایگاه هفتاد و یکم این لیست قرار دارد.

Braveheart
۱۰۰ فیلم برتر IMDb

۷۲. Braveheart (1995)

فیلم شجاع دل Braveheart با امتیاز ۸.۳ در جایگاه هفتاد و دوم قرار دارد.

Toy Story (1995

۷۳. Toy Story (1995)

انیمیشن داستان اسباب بازی ها Toy Story محصول سال ۱۹۹۵ با امتیاز ۸.۳ در رتبه هفتاد و سوم قرار دارد.

۱۰۰ فیلم برتر IMDb

Amadeus (1984

۷۴. Amadeus (1984)

فیلم آمادئوس Amadeus با امتیاز ۸.۳ در جایگاه هفتاد و چهارم قرار دارد.

۱۰۰ فیلم برتر IMDb

Coco (2017

۷۵. Coco (2017)

انیمیشن کوکو Coco با امتیاز ۸.۳ در جایگاه هفتاد و پنجم قرار گرفته است.

بیشتر بخوانید: معرفی و بررسی انیمیشن کوکو (coco)

۱۰۰ فیلم برتر IMDb

Inglourious Basterds

۷۶. Inglourious Basterds (2009)

فیلم حرامزاده های لعنتی Inglourious Basterds با امتیاز ۸.۳ در جایگاه هفتاد و ششم قرار دارد.

The Boat (1981

۷۷. The Boat (1981)

فیلم کشتی The Boat با امتیاز ۸.۳ در جایگاه هفتاد و هفتم قرار دارد.

Avengers: Endgame (2019
۱۰۰ فیلم برتر IMDb

۷۸. Avengers: Endgame (2019)

فیلم انتقام جویان: پایان بازی Avengers: Endgame با امتیاز ۸.۳ در رتبه هفتاد و هشتم قرار دارد.

۱۰۰ فیلم برتر IMDb

Princess Mononoke (1997)

۷۹. Princess Mononoke (1997)

انیمیشن شاهزاده مونونوکه Princess Mononoke با امتیاز ۸.۳ در رتبه هفتاد و نهم قرار دارد.

Once Upon a Time in America (1984)

۸۰. Once Upon a Time in America (1984)

فیلم روزی روزگاری در آمریکا Once Upon a Time in America با امتیاز ۸.۳ در جایگاه هشتادم قرار گرفته است.

۱۰۰ فیلم برتر IMDb

Spider-Man: No Way Home (2021)

۸۱. Spider-Man: No Way Home (2021)

فیلم مرد عنکبوتی: راهی به خانه نیست Spider-Man: No Way Home با امتیاز ۸.۳ در رتبه هشتاد و یکم قرار دارد.

بیشتر بخوانید: معرفی فیلم مرد عنکبوتی راهی به خانه نیست ۲۰۲۱ (Spider-Man: No Way Home)

Good Will Hunting

۸۲. Good Will Hunting (1997)

فیلم ویل هانتینگ نابغه Good Will Hunting با امتیاز ۸.۳ در رتبه هشتاد و دوم قرار گرفته است.

بیشتر بخوانید: معرفی فیلم ویل هانتینگ نابغه ۱۹۹۷ ( Good Will Hunting )

Toy Story 3 (2010)

۸۳. Toy Story 3 (2010)

انیمیشن داستان اسباب بازی ها ۳ Toy Story 3 با امتیاز ۸.۳ در جایگاه هشتاد و سوم قرار دارد.

۱۰۰ فیلم برتر IMDb

Requiem for a Dream

۸۴. Requiem for a Dream (2000)

فیلم مرثیه ای بر یک رویا Requiem for a Dream با امتیاز ۸.۳ در رتبه هشتاد و چهارم قرار گرفته است.

Idiots (2009)

۸۵. ۳Idiots (2009)

فیلم سه احمق ۳Idiots با امتیاز ۸.۳ در رتبه هشتاد و پنجم قرار دارد.

۱۰۰ فیلم برتر IMDb

Your Name. (2016)

۸۶. Your Name. (2016)

انیمیشن نام تو Your Name با امتیاز ۸.۳ در رتبه هشتاد و ششم قرار دارد.

Singin' in the Rain (1952)

۸۷. Singin’ in the Rain (1952)

فیلم آواز در باران Singin’ in the Rain با امتیاز ۸.۳ در رتبه هشتاد و هفتم قرار دارد.

Star Wars: Episode VI - Return of the Jedi (1983)

۸۸. Star Wars: Episode VI – Return of the Jedi (1983)

فیلم جنگ ستارگان: بازگشت جدای Star Wars: Episode VI – Return of the Jedi با امتیاز ۸.۳ در رتبه هشتاد و هشتم قرار دارد.

۱۰۰ فیلم برتر IMDb

Reservoir Dogs

۸۹. Reservoir Dogs (1992)

فیلم سگ های انباری Reservoir Dogs با امتیاز ۸.۳ در رتبه هشتاد و نهم قرار دارد.

Eternal Sunshine of the Spotless Mind
۱۰۰ فیلم برتر IMDb

۹۰. Eternal Sunshine of the Spotless Mind (2004)

فیلم درخشش ابدی یک ذهن پاک Eternal Sunshine of the Spotless Mind با امتیاز ۸.۳ در رتبه نودم این لیست قرار دارد.

بیشتر بخوانید: معرفی فیلم درخشش ابدی یک ذهن پاک ۲۰۰۴ ( Eternal Sunshine of the Spotless Mind )

۱۰۰ فیلم برتر IMDb

A Space Odyssey

۹۱. A Space Odyssey:2001 (1968)

فیلم اودیسه فضایی: ۲۰۰۱  A Space Odyssey:2001 با امتیاز ۸.۳ در جایگاه نود و یکم قرار دارد.

High and Low (1963

۹۲. High and Low (1963)

فیلم بهشت و دوزخ High and Low با امتیاز ۸.۳ در رتبه نود و دوم قرار دارد.

Citizen Kane

۹۳. Citizen Kane (1941)

فیلم همشهری کین Citizen Kane با امتیاز ۸.۳ در رتبه نود و سوم قرار گرفته است.

بیشتر بخوانید: معرفی فیلم همشهری کین ۱۹۴۱ ( Citizen Kane )

۱۰۰ فیلم برتر IMDb

Capernaum

۹۴. Capernaum (2018)

فیلم کفرناحوم Capernaum با امتیاز ۸.۳ در جایگاه نود و چهارم قرار دارد.

بیشتر بخوانید: معرفی فیلم کفرناحوم ۲۰۱۸ (Capernaum)

Lawrence of Arabia (1962)

۹۵. Lawrence of Arabia (1962)

فیلم لورنس عربستان Lawrence of Arabia با امتیاز ۸.۳ در رتبه نود و پنجم قرار دارد.

۱۰۰ فیلم برتر IMDb

M (1931)

۹۶. M (1931)

فیلم ام M با امتیاز ۸.۳ در رتبه نود و ششم قرار دارد.

North by Northwest (1959)
۱۰۰ فیلم برتر IMDb

۹۷. North by Northwest (1959)

فیلم شمال از شمال غربی North by Northwest با امتیاز ۸.۳ در جایگاه نود و هفتم قرار دارد.

The Hunt (2012

۹۸. The Hunt (2012)

فیلم شکار The Hunt با امتیاز ۸.۳ در رتبه نود و هشتم این لیست قرار دارد.

۱۰۰ فیلم برتر IMDb

Vertigo
۱۰۰ فیلم برتر IMDb

۹۹. Vertigo (1958)

فیلم سرگیجه Vertigo با امتیاز ۸.۳ در رتبه نود و نهم قرار گرفته است.

Amélie
۱۰۰ فیلم برتر IMDb

۱۰۰. Amélie (2001)

فیلم امیلی Amélie با امتیاز ۸.۳ در رتبه صدم این لیست قرار گرفته است.

بیشتر بخوانید:

معرفی فیلم امیلی ۲۰۰۱ ( Amelie )

تجزیه و تحلیل رنگ فیلم امیلی

 

بیشتر بخوانید:

 

مجله اینترنتی تحلیلک

0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x